Môj nápad pre región

Súťaž jednotlivcov je postavená na individuálnej prezentácii konkrétneho produktu, výstupu z projektu, ktorý žiak navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci spolužiakov (ako napr. film, CD, informačná alebo propagačná brožúra, výsledky prieskumu, v kreativite sa medze nekladú ...). Základným cieľom je podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.

 • Účastnícky poplatok: 5,- €
 • Číslo účtu: 2628769412/1100 v Tatra banke, variabilný symbol: 262
 • Poplatok zaplatí každý uchádzač – kandidát a informáciu o zaplatení je potrebné uviesť v online prihláške. V prípade nezaplatenia poplatku stratíte možnosť byť vo výbere pre súťaž Môj nápad pre región.

Čo preto musíte urobiť?

 • Pozorne si prečítať všetky materiály týkajúce sa tejto súťaže.
 • Úlohou súťažiaceho je vypracovať a zrealizovať projekt sám alebo za pomoci spolužiakov v triede, ktorý by mohol byť dobrým nápadom na prezentáciu, zviditeľnenie lokality, regiónu, historických pamiatok, remeselníkov, atrakcií, či iných zaujímavostí, ktoré by podporili rozvoj a priniesli čiastkové riešenie problematiky rozvoja cestovného ruchu daného regiónu.

  Na krajskom kole môže žiak prezentovať svoj nápad, myšlienku, projekt s krokmi už zrealizovanými v prípade, ak ku dňu súťaže ešte nedošlo k jeho dokončeniu. Ak so svojou prezentáciou a projektom súťažiaci postúpi do celoslovenského kola, vo finále je ideálne prezentovať už dokončený projekt s využitím v cestovnom ruchu, prípadne v čase konania finále projekt zrealizovaný na 50% s reálnym dokončením do začiatku nového školského roka.

 • Vyplniť a odoslať online prihlášku do súťaže, v ktorej je potrebné uviesť informáciu potvrdzujúcu zaplatenie účastníckeho poplatku najneskôr do 30. marca 2014 (v tomto termíne nie je potrebné, aby prezentácia projektu bola pripravená). Prihláška je zverejnená na tejto webstránke.
 • Do súťaže sa môžu prihlásiť najviac dvaja žiaci za jednu triedu, pričom dvaja žiaci nemôžu prezentovať ten istý projekt / výstup.
 • Súťažiaci nemôže prezentovať ten istý projekt, prípadne ani s menšími obmenami, ktorý bol realizovaný v minulosti na danej škole.

Základnou podmienkou je, že žiak bude na súťaži prezentovať vlastný projekt. Nie je možné prezentovať cudzie výstupy, t.j. oficiálne reklamno - propagačné materiály, upútavky, ...

Súťaž sa realizuje na dvoch úrovniach:

 1. Krajské kolo - MÔJ NÁPAD PRE REGIÓN  (výber kandidátov odbornou porotou),
 2. Celoslovenské finále – MÔJ PROJEKT PRE REGIÓN.

Slovo vyučujúcim

Pripravte v triede spolu s ostatnými žiakmi simuláciu krajského kola, kde si budú mať príležitosť súťažiaci vyskúšať svoju prezentáciu pred spolužiakmi s diskusiou k projektu na záver. Upozornite a vyvarujte ich od chýb, ktoré môžu robiť počas svojej prezentácie. Keďže v minulom školskom roku malo niekoľko prác slabú úroveň, prosíme učiteľov, aby príprave študentov venovali veľkú pozornosť. Súťaž je podporovaná a sledovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež odbormi cestovného ruchu na jednotlivých VUC. Preto dbajte o to, aby práce spĺňali všetky požiadavky, ktoré sa na ne kladú v propozíciách súťaže a tiež dodržiavali všetky zásady platné pre samotné prezentácie. Prosím, vyvarujte sa hlavne len samotného popisu regiónu. Súťaž je o prínose žiaka, jeho nápadoch a návrhoch, ako dostať do povedomia nové skutočnosti zo svojho okolia, ktoré by následne mohli prilákať ďalších návštevníkov. Pri príprave prezentácie by žiaci mali tejto časti venovať väčší časový priestor v prezentácii.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30