Zásady organizovania súťaží Krajského centra voľného času v Trenčíne pre všetky typy stredných škôl TN kraja

Krajské centrum voľného času v Trenčíne /KCVČ/ na základe písomného poverenia Okresného úradu – odboru školstva v Trenčíne a v zmysle zriaďovacej listiny TSK /KCVČ – špecializované zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK/organizuje okresné, regionálne a krajské kolá vedomostných, technických, športových a záujmovo-umeleckých súťaží žiakov základných a stredných škôl.

Postupnosť:

  1. Ponukový list vedomostných olympiád,  predmetových  a záujmovo-umeleckých súťaží  /ďalej iba PL/ pre konkrétny  školský rok je rozposielaný všetkým SŠ TN kraja /aj tým, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK/ v septembri príslušného školského roka mailom a aj klasickou poštou.
  2. SŠ sa na základe PL prihlasujú do súťaží spravidla do októbra tým spôsobom, že vyplnia PL a zašlú dokument  podpísaný riaditeľom školy na adresu KCVČ. Okrem prihlásenia do súťaží aktualizujú údaje ako napr. mailová adresa školy, meno riaditeľa, názov školy a pod.
  3. Na základe riadne vyplnených PL vypracuje KCVČ tzv. zapojenosť SŠ do jednotlivých súťaží a aktualizuje si svoju databázu. Zároveň odovzdá zapojenosť do súťaží predsedom jednotlivých krajských komisií.
  4. V prípade, ak škola nezašle vyplnený PL, informácie k súťažiam KCVČ nebude zasielať.
  5. Na základe „Termínovníka“  MŠVVaŠ SR vypracuje KCVČ podrobný Kalendár predmetových a záujmovo-umeleckých súťaží. V tomto kalendári sú zohľadnené prázdniny, monitor, maturity a iné skutočnosti. Obsahuje aj dôležité informácie – meno predsedu krajskej komisie, kontakt na jeho osobu, dátumy prihlásenia a miesto konania príslušného kola súťaže
  6. Prihlášky do krajských kôl súťaží sa zasielajú predsedovi krajskej komisie príslušnej súťaže /adresa v „Kalendári“/ do termínu uvedenom v „Kalendári“. Kalendár vedomostných a záujmovo-umeleckých súťaží pred jeho zverejnením schvaľujú predsedovia krajských komisií na spoločnej porade.

Žiadame riaditeľov škôl aby bol Kalendár súťaží... sprístupnený všetkým predsedom predmetových komisií pretože je nástrojom dobrej spolupráce.

Prihlášky do krajských kôl súťaží sú zverejnené  na www.olympiady.sk

  1. Po doručení prihlášok predseda komisie spolupracuje s pracovníkom KCVČ zodpovedným za konkrétnu súťaž.
  2. Po ukončení krajského kola súťaže predseda krajskej komisie odovzdá zodpovednému pracovníkovi KCVČ všetky potrebné doklady a tie budú následne spracované.
  3. Samozrejmosťou je komunikácia s riaditeľmi a učiteľmi stredných a základných škôl.
  4. Podpora talentovanej mládeže a zmysluplné využívanie voľného času našej mládeže sú našou prioritou.

Výsledkovú listinu rozposiela zodpovedný pracovník KCVČ na všetky zúčastnené školy a je k dispozícii na našej webovej stránke.

 

 

                                                                                 Mgr. Miriam Olešáková

                                                                                  riaditeľka KCVČ


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31