Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja

 

Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja

Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja je od roku 2018 nanovo obnoveným poradným orgánom predsedu TSK, pričom zasadá 2x ročne. Ide v podstate o vytvorenie priestoru pre mladých ľudí, kde môžu diskutovať a riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú na SŠ. Organizáciu stretnutia a spracovanie podnetov má na starosti koordinátorka práce s mládežou TSK. Zástupcovia stredoškolského parlamentu nominujú svojich zástupcov do Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre mládež. Prínosom tohto systému je, že sa riešia praktické záležitosti a problémy mladých ľudí s okamžitou reakciou predsedu TSK, zvyšuje sa vzájomná informovanosť samosprávy a mladých ľudí o dianí na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, a tiež o pripravovaných podujatiach. Vďaka participatívnym rozpočtom, o ktorých predseda TSK na stretnutí stredoškolského parlamentu informuje, dostávajú študenti na SŠ v Trenčianskom kraji možnosť rozhodovacej právomoci.

Dokumenty na stiahnutie